Posted on: 28 sierpnia, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy liderów i liderki społeczne z całej Polski, działające w małych miejscowościach na rzecz m.in. zrównoważonego rozwoju, ekologii, turystyki, wyrównywania szans, praw kobiet itd. do udziału w projekcie edukacyjnym „Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność”. Proponujemy specjalistyczne szkolenia pogłębiające wiedzę, poszerzające kompetencje i wzmacniające umiejętności z jednego z wybranych zagadnień: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans na szczeblu lokalnym oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.
Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów.
Ankieta zgłoszeniowa
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009Serdecznie zapraszamy liderów i liderki społeczne z całej Polski, działające w małych miejscowościach na rzecz m.in. zrównoważonego rozwoju, ekologii, turystyki, wyrównywania szans, praw kobiet itd. do udziału w projekcie edukacyjnym „Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność”. Proponujemy specjalistyczne szkolenia pogłębiające wiedzę, poszerzające kompetencje i wzmacniające umiejętności z jednego z wybranych zagadnień: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans na szczeblu lokalnym oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.
Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów.Dodatkowo każdy moduł tematyczny będzie poszerzony o wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy (np. funduszy strukturalnych, funduszy krajowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych itd.) . Dla uczestników i uczestniczek projektu zostanie otwarte także forum dyskusyjne oraz założona lista mailingowa. Powstanie również zestaw odpowiedzi eksperckich na najczęściej zadawane pytania.
Osoby zatrudnione do prowadzenia projektu to eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach, liderzy i liderki społeczne, wykładowcy i wykładowczynie akademickie, specjaliści i specjalistki ds. pozyskiwania funduszy unijnych, doświadczeni trenerzy i trenerki, a także doradcy m.in. międzynarodowych organizacji pozarządowych, posłów Parlamentu Europejskiego itd.

Zakres tematyczny, wybrane zagadnienia, miejsca oraz terminy, czas trwania szkoleń:

Budowanie struktur i organizowanie społeczeństwa obywatelskiego.
3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Szkolenie 1
Podstawy budowania struktur i organizowania społeczeństwa obywatelskiego
Termin: 9-10 października
(pt.: 11-19; sob: 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Społeczeństwo obywatelskie na szczeblu lokalnym – podstawowe zagadnienia.
2. Formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, grupy planowania itd. itd.
3. Władze samorządowe, organizacje pozarządowe i biznes – funkcjonowanie, wzajemne relacje.

Szkolenie 2
Organizacja społeczeństwa obywatelskiego
Termin: 6-7 listopada (pt.: 11-19; sob:. 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Utrzymanie organizacji i zaangażowania.
2. Projektowanie skutecznych działań lokalnych .
3. Pozyskiwanie środków na działalność.

Szkolenie 3
Zarządzanie zespołem w organizacji
Termin: 27-28 listopada (pt.: 11-19; sob: 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Organizowanie i motywowanie zespołu.
2. Rola lidera/liderki i menedżera oraz role poszczególnych członków zespołu.
3. Efektywne i skuteczne formy komunikacji wewnątrz zespołu.

Zrównoważony rozwój
3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Szkolenie 1
Podstawy zrównoważonego rozwoju
Termin: 10-11 października
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1.Podstawowy dot. zrównoważonego rozwoju (elementy, wskaźniki itd.).
2.Lokalna strategia zrównoważonego rozwoju w zestawieniu z najważniejszymi zadaniami i kompetencjami samorządu
3. Przykłady dobrych praktyk oraz programów lokalnego zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie 2
Transport, energia, surowce wtórne
Termin: 7-8 listopada (sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
Strategie, programy, projekty, fundusze i szczegółowe rozwiązania z Polski i Europy dotyczące:
1. zrównoważonego transportu,
2. energii,
3. gospodarki surowcami wtórnymi.

Szkolenie 3
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju
Termin: 28-29 listopada (sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Jak tworzyć i utrzymać zrównoważony rozwój: polityka społeczna, zrównoważone miejsca pracy, udział lokalnej społeczności w procesach decyzyjnych.
2. Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju: strategie, programy, sieci współpracy
3. Fundusze na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rozwiązywanie lokalnych problemów oraz innowacyjne formy komunikacji społecznej
3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek
Miejsce szkolenia: Łódź

Szkolenie 1
Definiowanie i artykulacja problemu
Termin: 25-26 września (pt.: 11-19; sob: 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Definiowanie i artykulacja lokalnych zasobów i problemów – analiza SWOT
2. Sposoby rozwiązywania lokalnych problemów.
3. Uczestnictwo obywateli i obywatelek w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, skuteczne formy nacisku obywatelskiego np. konsultacje społeczne, lokalne referenda itd.

Szkolenie 2
Nowe formy komunikacji społecznej
Termin: 23-24 października (pt.: 11-19; sob: 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Innowacyjne formy komunikacji społecznej, m.in. grupy nieformalne, grupy planowania w społeczeństwie obywatelskim itd..
2. Rola internetu w rozwoju lokalnym, blog, youtube, portale społecznościowe itd.
3. Przykłady dobrych praktyk i skutecznych działań lokalnych przy zastosowaniu nowych form komunikacji społecznej.

Szkolenie 3
Nowe formy rozwiązywania lokalnych problemów
Termin: 20-21 listopada (pt.: 11-19; sob: 9-15)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Współpraca z samorządem/biznesem i innymi partnerami społecznymi.
2. Budowanie ponad podziałami – czy jest możliwe i w jakich warunkach.
3. Sieci współpracy – lokalne, regionalne, europejskie i światowe.

Równość na szczeblu lokalnym.
3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek
Miejsce szkolenia: Łódź

Szkolenie 1
Czym jest dyskryminacja i jak jej zapobiegać
Termin: 26-27 września (sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Czym jest dyskryminacja, jak powstaje.
2. Rodzaje dyskryminacji i grupy dyskryminowane.
3. Przykłady dobrych praktyk zapobiegających dyskryminacji m.in. m.in. w pracy.

Szkolenie 2
Równość w teorii i w praktyce
Termin: 24-25 października (sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Równość na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym – prawodawstwo a praktyka.
2. Unijne przepisy dot. równości szans w projektach współfinansowanych przez UE.
3. Cele, rezultaty, budżet itd. w projektach wrażliwych na płeć.

Szkolenie 3
Budowanie lokalnego społeczeństwa równych szans
Termin: 21-22 listopada (sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)
WYBRANE ZAGADNIENIA:
1. Jak budować społeczeństwo równych szans w lokalnej społeczności?
2. Jak przekonać władze/decydentów do równości;
3. Ekonomiczne wymiary równości, m.in. omówienie budżetu lokalnego wrażliwego na płeć.

Informacje praktyczne:
Udział w projekcie jest bezpłatny. Każda osoba może wziąć udział w jednym module szkoleniowym (składającym się z trzech szkoleń).
Wszystkim uczestniczkom/uczestnikom zapewniamy:
– noclegi (nocleg pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia oraz w uzasadnionych przypadkach nocleg w przeddzień szkolenia);
– napoje i przekąski (głównie produkty Sprawiedliwego Handlu) oraz wyżywienie (co najmniej jeden wegetariański posiłek w każdym dniu szkolenia);
– materiały edukacyjne oraz promocyjne;
– możliwość wzięcia udziału w konsultacjach on-line oraz innych formach edukacji i konsultacji internetowych;
– certyfikat.

Dojazd na szkolenia jest organizowany i finansowany we własnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach koszt dojazdu PKP lub PKS będzie zwracany. (Tylko osobom niepracującym, i w przypadkach, gdy koszt przejazdu wynosi powyżej 50 zł.)

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu Karolina Matuszewska pod adresem: fundacja@przestrzeniedialogu.org

Jak się zgłosić:
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i przesłania jej do dnia 17.09.2009 r. emailem na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.org

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu minimum 50 % udziału kobiet. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy/czki ubiegłorocznych warsztatów Fundacji Przestrzenie Dialogu pt. „”Kierunek – Rozwój Lokalny””. W pozostałych przypadkach o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Do dnia 20.09.2009 Fundacja ogłosi listę osób przyjętych na stronie internetowej www.przestrzeniedialogu.org i skontaktuje się mailowo z zakwalifikowanymi osobami, przekazując informacje praktyczne oraz szczegółowy plan zajęć.

Serdecznie zapraszamy!
www.przestrzeniedialogu.org

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009

Bez kategorii