Posted on: 29 września, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają dziennikarzy i dziennikarki oraz redaktorów i redaktorki mediów lokalnych do wzięcia udziału w warsztatach pt. Redakcja Równości. Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń – marzec 2007. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Najbliższe edycje Redakcji Równości odbędą się: 26 – 28 stycznia 2007 w Malborku dla osób z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – zgłoszenia od 4 do 18 stycznia 2007; oraz 02 – 04 lutego 2007 w Mikuszewie k. Poznania dla osób z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – zgłoszenia od 9 do 24 stycznia 2007. Udział w warsztatach jest bezpłatny. ZAPRASZAMYFundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają dziennikarzy i dziennikarki oraz redaktorów i redaktorki mediów lokalnych do wzięcia udziału w warsztatach pt. Redakcja Równości. Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń – marzec 2007. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Najbliższe edycje Redakcji Równości odbędą się: 26 – 28 stycznia 2007 w Malborku dla osób z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – zgłoszenia od 4 do 18 stycznia 2007; oraz 02 – 04 lutego 2007 w Mikuszewie k. Poznania dla osób z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – zgłoszenia od 9 do 24 stycznia 2007. Udział w warsztatach jest bezpłatny. ZAPRASZAMY

Redakcja Równości. Warsztaty dla mediów to projekt, który wpisuje się w koncepcję i cele roku 2007 ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Jego celem jest promowanie równości i przeciwdziałanie dyskryminacji w krajach UE poprzez realizację projektów wdrażających unijne ustawodawstwo antydyskryminacyjne w zakresie równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, wiek, niepełnosprawność itd. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Redakcja Równości to cykl sześciu warsztatów przeprowadzonych w całej Polsce pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku, dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, a w szczególności dla mediów zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi: lokalnych oddziałów dzienników, gazet gminnych, lokalnych telewizji, rozgłośni radiowych itd. Celem warsztatów „Redakcji Równości” jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz do włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych. U podstaw organizacji warsztatów leży przekonanie, że media drukowane i audiowizualne – posiadając niezwykle silny zasięg oddziaływania i możliwość szerokiej dystrybucji dobrych wzorów, oraz kształtując postawy obywateli i obywatelek – stanowią jedno z najważniejszych „narzędzi” do wprowadzania w praktyce równości i niedyskryminacji.

CO NA WARSZTATACH

Zagadnienia, na których koncentruje się Redakcja Równości to rozwiązania antydyskryminacyjne stosowane w Unii Europejskiej, metody włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych, sposoby łamania przez media stereotypów i uprzedzeń, tworzenie i stosowanie standardów równościowych w mediach, dobre tematy równościowe w lokalnym środowisku.

Na warsztaty składa się kilka głównych bloków tematycznych. Są to:

Równość w mediach – analiza m.in.:

– czy (i jakie) media umacniają/ podważają stereotypy?

– które grupy społeczne są najczęściej marginalizowane/ pomijane/ bagatelizowane/ niedoreprezentowane w mediach

– które grupy społeczne są nadreprezentowane?

– jakie cechy przypisują media danym grupom społecznym?

Równość w mediach – diagnoza

– wnioski dotyczących ogólnego obrazu danych grup społecznych w mediach oraz sposobu ich reprezentacji

– katalog przeszkód stojących na drodze do równości w mediach

– katalogu skutków jakie niosą ze sobą ze sobą wybrane mechanizmy medialne

– terminologia równościowa.

Drogi do równości

– dokumenty oraz narzędzia unijne i krajowe dotyczące prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metod jego wdrażania (m.in. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, gender mainstreaming)

Redakcja równości

– przykłady standardów równościowych w mediach

– giełda tematów równościowych i antydyskryminacyjnych;

Równość w praktyce mediów

– symulowane wywiady z osobami/reprezentantami grup dyskryminowanych /marginalizowanych

– opracowanie własnej „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W pojedynczym warsztacie bierze udział 15-20 osób. Organizatorzy zapewniają noclegi, przerwy kawowe oraz poczęstunki a dla chetnych osob uczestniczacych w warsztatach w Mikuszewie takze dojazd z Poznania. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje o miejscu poszczególnych edycji Redakcji Równości będą przekazywane drogą mailową zakwalifikowanym uczestniczkom i uczestniczkom.

Każdy warsztat trwa trzy dni – od piątku do niedzieli. Zajęcia rozpoczynają się w piątek około godziny 16.30., trwają przez całą sobotę i kończą się w niedzielę ok. godz. 16. W sumie przewidzianych jest 15 godzin szkoleniowych oraz projekcja filmowa.

MATERIAłY

Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują:

a) materiały drukowane zawierające „pigułkę” informacyjną dotyczącą prawodawstwa, narzędzi i dobrych praktyk unijnej i krajowej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

b) płyta CD z modułem szkoleniowym, który uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mogli wykorzystać w swoich redakcjach.

c) certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

PROWADZENIE

Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka) a także przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji m.in. w Europejskim Centrum Rady Europy w Budapeszcie. Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w „Magazynie Sztuki”, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Newsweeka”.

Małgorzata Tkacz-Janik – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni psychologii komunikacji, reklamy oraz PR i lobbyingu w Wyższej Szkole Informatyki i Biznesu w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkole Zarządzania, Marketingu i Języków Obcych w Katowicach. Trenerka warsztatów równościowych dla bezrobotnych kobiet na Śląsku. Animatorka kulturalna i społeczna, twórczyni śląskiego Salonu Myśli Sfeminizowanej. Współdziałała ze śląską Pełnomocniczką ds. równego statusu. Wcześniej redaktor naczelna śląskiego pisma „Exit”, publikowała teksty w „Gazecie Wyborczej”, „Kulturze Popularnej”, „Archiwolcie” oraz w „Zadrze”.

JAK SIĘ ZGłOSIĆ

Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl. W dniu 19 stycznia Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób do udzialu w warsztatach w Malborku i 25 stycznia – w warsztatach w Mikuszewie k. Poznania. Z kazda osoba Fundacja skontaktuje się drogą mailową.

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– nazwę redakcji

– krótki opis dokonań zawodowych oraz informację w jaki sposób nabyta na szkoleniu wiedza zostanie przez uczestnika/uczestniczkę wykorzystana.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

W kwalifikowaniu zgłoszeń będziemy kierować się:

– kryterium regionalnym – jak najpełniejsza reprezentacja poszczególnych województw

– kryterium wielkości ośrodka, w którym funkcjonuje dana redakcja – pierwszeństwo mają małe miejscowości

– kryterium płci – jak najrówniejszy udział obu płci

– kryterium rodzaju mediów – jak najpełniejsza reprezentacja wszystkich mediów, tj. prasy, telewizji i radia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Bez kategorii