Posted on: 19 lipca, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają dziennikarzy i dziennikarki oraz redaktorów i redaktorki mediów lokalnych do wzięcia udziału w warsztatach pt. Redakcja Równości. Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń – marzec 2007 i dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do stosowania w mediach wzorów promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Edycja Redakcji Równości dla osób z województw lódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego odbędzie się w dniach 23-25 marca 2007 w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik -Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich. Patronat medialny nad projektem objął portal www.ngo.pl Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają także bezpłatne materiały drukowane oraz na płycie CD, noclegi, przerwy kawowe oraz wyżywienie. Zgłoszenia należy przesyłać do 14 marca 2007 pod adres: fundacja@przestrzeniedialogu.plFundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają dziennikarzy i dziennikarki oraz redaktorów i redaktorki mediów lokalnych do wzięcia udziału w warsztatach pt. Redakcja Równości. Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń – marzec 2007 i dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do stosowania w mediach wzorów promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Edycja Redakcji Równości dla osób z województw lódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego odbędzie się w dniach 23-25 marca 2007 w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik -Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich. Patronat medialny nad projektem objął portal www.ngo.pl Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają także bezpłatne materiały drukowane oraz na płycie CD, noclegi, przerwy kawowe oraz wyżywienie. Zgłoszenia należy przesyłać do 14 marca 2007 pod adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl

Redakcja Równości to cykl sześciu warsztatów przeprowadzonych w całej Polsce pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku, dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, a w szczególności dla mediów zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi: lokalnych oddziałów dzienników, gazet gminnych, lokalnych telewizji, rozgłośni radiowych itd. Celem warsztatów Redakcji Równości jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz do włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych. U podstaw organizacji warsztatów leży przekonanie, że media drukowane i audiowizualne – posiadając niezwykle silny zasięg oddziaływania i możliwość szerokiej dystrybucji dobrych wzorów, oraz kształtując postawy obywateli i obywatelek – stanowią jedno z najważniejszych „narzędzi” do wprowadzania w praktyce równości i niedyskryminacji.

CO NA WARSZTATACH
Na warsztaty składa się kilka głównych bloków tematycznych. Są to:

Równość w mediach – analiza m.in.:

· czy (i jakie) media umacniają/ podważają stereotypy?

· które grupy społeczne są najczęściej marginalizowane/ pomijane/ bagatelizowane/ niedoreprezentowane w mediach

· które grupy społeczne są nadreprezentowane?

· jakie cechy przypisują media danym grupom społecznym?

Równość w mediach – diagnoza

· wnioski dotyczących ogólnego obrazu danych grup społecznych w mediach oraz sposobu ich reprezentacji

· katalog przeszkód stojących na drodze do równości w mediach

· katalogu skutków jakie niosą ze sobą ze sobą wybrane mechanizmy medialne

· terminologia równościowa

Drogi do równości

· dokumenty oraz narzędzia unijne i krajowe dotyczące prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metod jego wdrażania (m.in. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, gender mainstreaming)

Redakcja równości

· przykłady standardów równościowych w mediach

· giełda tematów równościowych i antydyskryminacyjnych

Równość w praktyce mediów

· symulowane wywiady z osobami/reprezentantami grup dyskryminowanych /marginalizowanych

· opracowanie własnej „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Udział w warsztatach jest bezpłatny. W pojedynczym warsztacie bierze udział 15 – 20 osób. Organizatorzy zapewniają noclegi, przerwy kawowe oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje o miejscu poszczególnych edycji Redakcji Równości będą przekazywane drogą mailową zakwalifikowanym uczestniczkom i uczestniczkom.

Każdy warsztat trwa trzy dni – od piątku do niedzieli. Zajęcia rozpoczynają się w piątek około godziny 16.30, trwają przez całą sobotę i kończą się w niedzielę ok. godz. 16.00. W sumie przewidzianych jest 15 godzin szkoleniowych oraz projekcja filmowa.

MATERIAłY
Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują:

a.materiały drukowane zawierające „pigułkę” informacyjną dotyczącą prawodawstwa, narzędzi i dobrych praktyk unijnej i krajowej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

b.płyta CD z modułem szkoleniowym, który uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mogli wykorzystać w swoich redakcjach.

c. certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

PROWADZENIE
Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka) a także przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji m.in. w Europejskim Centrum Rady Europy w Budapeszcie. Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w „Magazynie Sztuki”, niezależna dziennikarka m.in. „Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Newsweeka”.

Małgorzata Tkacz-Janik – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni psychologii komunikacji, reklamy oraz PR i lobbyingu w Wyższej Szkole Informatyki i Biznesu w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkole Zarządzania, Marketingu i Języków Obcych w Katowicach. Trenerka warsztatów równościowych dla bezrobotnych kobiet na Śląsku. Animatorka kulturalna i społeczna, twórczyni śląskiego Salonu Myśli Sfeminizowanej. Współdziałała ze śląską Pełnomocniczką ds. Równego Statusu. Wcześniej redaktor naczelna śląskiego pisma „Exit”, publikowała teksty w „Gazecie Wyborczej”, „Kulturze Popularnej”, „Archiwolcie” oraz w „Zadrze”.

JAK SIĘ ZGłOSIĆ
Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą e-mailową pod adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl do 14 marca 2007. 15 marca Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą e-mailową.

W zgłoszeniu należy podać:

· imię i nazwisko

· adres zamieszkania,

· nazwę redakcji,

· krótki opis dokonań zawodowych oraz informację, w jaki sposób nabyta na szkoleniu wiedza zostanie przez uczestnika/uczestniczkę wykorzystana.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

W kwalifikowaniu zgłoszeń będziemy kierować się:

· kryterium regionalnym – jak najpełniejsza reprezentacja poszczególnych województw,

· kryterium wielkości ośrodka, w którym funkcjonuje dana redakcja – pierwszeństwo mają małe miejscowości, (ale nie wyklucza to także dużych ośrodków miejskich)

· kryterium płci – jak najrówniejszy udział obu płci,

· kryterium rodzaju mediów – jak najpełniejsza reprezentacja wszystkich mediów, tj. prasy, telewizji i radia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Bez kategorii