Posted on: 7 września, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach „Pomorze – Kurs na równość”, które odbędą się: 22-23 listopada 2008 (sob. – niedz.) we Włocławku oraz 24-25 listopada (pon. – wt.) w Bydgoszczy.
Warsztaty skierowane są do radnych, policjantów, pracowników administracji publicznej oraz jednostek edukacyjnych z małych miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego. Celem jest wzmocnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji nt. polityki i praktyk równościowych, promowania szacunku i tolerancji, oraz rozpowszechniania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym.
Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, certyfikat ukończenia, wyżywienie, oraz w zasadnych przypadkach – zakwaterowanie, nie zwracają kosztów dojazdu. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Przestrzenie Dialogu zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach „Pomorze – Kurs na równość”, które odbędą się: 22-23 listopada 2008 (sob. – niedz.) we Włocławku oraz 24-25 listopada (pon. – wt.) w Bydgoszczy.
Warsztaty skierowane są do radnych, policjantów, pracowników administracji publicznej oraz jednostek edukacyjnych z małych miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego. Celem jest wzmocnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji nt. polityki i praktyk równościowych, promowania szacunku i tolerancji, oraz rozpowszechniania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym.
Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, certyfikat ukończenia, wyżywienie, oraz w zasadnych przypadkach – zakwaterowanie, nie zwracają kosztów dojazdu. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty koncentrują się na następujących zagadnieniach:

Blok 1 – Prawo po stronie równości. W tym bloku omówione zostanie prawodawstwo, dokumenty oraz narzędzia unijne, krajowe i lokalne dotyczące prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metody jego wdrażania i wspierania. W ramach tego bloku zostaną omówione także m.in. stereotypy (np. płciowe, dotyczące osób starszych), prawa dzieci, prawa osób niepełnosprawnych etc. Blok ten daje uczestnikom podstawy teoretyczne do dalszego działania i uwrażliwia ich na sytuację grup defaworyzowanych.

Blok 2 – Lokalny kurs na równość. Tematem bloku będą zagadnienia dotyczące procesów decyzyjnych na szczeblu lokalnym, a w szczególności tworzenia prawa antydyskryminacyjnego. W tym bloku przeprowadzone zostaną analizy lokalnych aktów prawnych oraz warsztaty metodyczne z przygotowywania zapisów antydyskryminacyjnych.

Blok 3 – Jak praktykować równość? Ten blok poświęcany zostanie na wymianę doświadczeń, zasobów i umiejętności pomiędzy poszczególnymi radnymi, wymiana doświadczeń dotyczących współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i sektorem przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania dyskryminacji. W bloku tym przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe m.in. w formie symulacji.

Blok 4 – Kurs na wspólne działanie W tym bloku koncentrujemy się na sposobach tworzenia i rozwijania regionalnej sieci na rzecz równości i niedyskryminacji.

Informacje praktyczne:

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach – nocleg, nie pokrywają kosztów dojazdu. Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 20 osób. Warsztaty rozpoczynają się pierwszego dnia zajęć o godz. 11.00 i kończą się drugiego dnia o godz. 16.00. W sumie odbywa się 14 godzin zajęć.

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl lub telefonicznie pod nr. 0609 770 793 do 14 listopada. 17 listopada Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy podać:

– w tytule zgłoszenia prosimy podać: warsztaty-Włocławek lub warsztaty-Bydgoszcz
– imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania,
– krótki opis dotychczasowej działalności
– preferencje dotyczące wyżywienia: np. wegetarianizm
– chęć skorzystania z noclegu pomiędzy pierwszym a drugim dniem warsztatów (refundowanego przez organizatorów)

Uwaga: niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

******************************
Warsztaty „”Pomorze – Kurs na równość”” realizowane w woj. zachodnio- i kujawsko-pomorskim są drugą edycją projektu o tym samym tytule, który w ubiegłym roku został przeprowadzony w woj. pomorskim w ramach oficjalnych obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie – zaprezentowany na oficjalnym zamknięciu obchodów ERRSW w Lizbonie z udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej, rządów państw UE oraz organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz równości. Tegoroczny projekt obejmuje:

1. Sześć dwudniowych szkoleń w woj. zachodnio- i kujawsko-pomorskim: Grudziądz: 18-19 października (sob.-niedz.), Szczecinek: 20-21 października (pon.-wt.), Szczecin: 8-9 listopada (sob.-niedz.), Koło-brzeg: 10-11 listopada (pon.-wt.), Włocławek: 22-23 listopada (sob.-niedz.), Bydgoszcz: 24-25 listopada (pon.-wt.).

2. Pakiet edukacyjny

3. Konferencja „Pomorze – kurs na równość!” w grudniu 2008 z udziałem uczestniczek i uczestników warsztatów, mediów oraz zaproszonych specjalistów i specjalistek działających na rzecz równości. Konferencja będzie sposobnością do rozpowszechnienia rezultatów cyklu szkoleniowego w środowisku lokalnym jego uczestników.

Bez kategorii