Posted on: 24 lipca, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Z początkiem roku 2007 Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zainaugurowaly ogólnopolski cykl warsztatów dla przedstawicieli i przedstawcielek mediów lokalnych pt.: „”Redakcja Równości””

Warsztaty wpisują się w koncepcję i cele roku 2007 ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Celem „”Redakcji Równości”” jest dostarczyć niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do stosowania w mediach wzorów promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Zagadnienia, na których koncentruje się „Redakcja Równości” to rozwiązania antydyskryminacyjne stosowane w Unii Europejskiej, metody włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych, sposoby łamania przez media stereotypów i uprzedzeń, tworzenie i stosowanie standardów równościowych w mediach, dobre tematy równościowe w lokalnym środowisku. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń-marzec 2007. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy. Z początkiem roku 2007 Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zainaugurowaly ogólnopolski cykl warsztatów dla przedstawicieli i przedstawcielek mediów lokalnych pt.: „”Redakcja Równości””

Warsztaty wpisują się w koncepcję i cele roku 2007 ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Celem „”Redakcji Równości”” jest dostarczyć niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do stosowania w mediach wzorów promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Zagadnienia, na których koncentruje się „Redakcja Równości” to rozwiązania antydyskryminacyjne stosowane w Unii Europejskiej, metody włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych, sposoby łamania przez media stereotypów i uprzedzeń, tworzenie i stosowanie standardów równościowych w mediach, dobre tematy równościowe w lokalnym środowisku. Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Warsztaty organizowane są w sześciu miastach całej Polski w miesiącach styczeń-marzec 2007. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy.

Redakcja Równości. Warsztaty dla mediów to projekt, który wpisuje się w koncepcję i cele roku 2007 ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Jego celem jest promowanie równości i przeciwdziałanie dyskryminacji w krajach UE poprzez realizację projektów wdrażających unijne ustawodawstwo antydyskryminacyjne w zakresie równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, wiek, niepełnosprawność itd.

Redakcja Równości to cykl sześciu warsztatów przeprowadzonych w całej Polsce pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku, dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, a w szczególności dla mediów zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi: lokalnych oddziałów dzienników, gazet gminnych, lokalnych telewizji, rozgłośni radiowych itd. Celem warsztatów „Redakcji Równości” jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz do włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych. U podstaw organizacji warsztatów leży przekonanie, że media drukowane i audiowizualne – posiadając niezwykle silny zasięg oddziaływania i możliwość szerokiej dystrybucji dobrych wzorów, oraz kształtując postawy obywateli i obywatelek – stanowią jedno z najważniejszych „narzędzi” do wprowadzania w praktyce równości i niedyskryminacji.

CO NA WARSZTATACH
Na warsztaty składa się kilka głównych bloków tematycznych. Są to:

Równość w mediach – analiza m.in.:
– czy (i jakie) media umacniają/ podważają stereotypy?
– które grupy społeczne są najczęściej marginalizowane/ pomijane/ bagatelizowane/ niedoreprezentowane w mediach
– które grupy społeczne są nadreprezentowane?
– jakie cechy przypisują media danym grupom społecznym?

Równość w mediach – diagnoza
– wnioski dotyczących ogólnego obrazu danych grup społecznych w mediach oraz sposobu ich reprezentacji
– katalog przeszkód stojących na drodze do równości w mediach
– katalogu skutków jakie niosą ze sobą ze sobą wybrane mechanizmy medialne
– terminologia równościowa.

Drogi do równości
– dokumenty oraz narzędzia unijne i krajowe dotyczące prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metod jego wdrażania (m.in. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, gender mainstreaming)

Redakcja równości
– przykłady standardów równościowych w mediach
– giełda tematów równościowych i antydyskryminacyjnych;

Równość w praktyce mediów
– symulowane wywiady z osobami/reprezentantami grup dyskryminowanych /marginalizowanych
– opracowanie własnej „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Udział w warsztatach jest bezpłatny. W pojedynczym warsztacie bierze udział 15-20 osób. Organizatorzy zapewniają noclegi, przerwy kawowe oraz poczęstunki. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje o miejscu poszczególnych edycji Redakcji Równości będą przekazywane drogą mailową zakwalifikowanym uczestniczkom i uczestniczkom.

Każdy warsztat trwa trzy dni – od piątku do niedzieli. Zajęcia rozpoczynają się w piątek około godziny 16.30., trwają przez całą sobotę i kończą się w niedzielę ok. godz. 16. W sumie przewidzianych jest 15 godzin szkoleniowych oraz projekcja filmowa.

MATERIAłY
Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują:

a) materiały drukowane zawierające „pigułkę” informacyjną dotyczącą prawodawstwa, narzędzi i dobrych praktyk unijnej i krajowej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej. Objętość materiału: około 20 stron wydruku (ok. 35 stron maszynopisu)

b) płyta CD z modułem szkoleniowym, który uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mogli wykorzystać w swoich redakcjach. Materiały na płycie CD obejmować będą około 20-30 slajdów

c) certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

PROWADZENIE
Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka) a także przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji m.in. w Europejskim Centrum Rady Europy w Budapeszcie. Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w „Magazynie Sztuki”, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Newsweeka”.

Małgorzata Tkacz-Janik – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni psychologii komunikacji, reklamy oraz PR i lobbyingu w Wyższej Szkole Informatyki i Biznesu w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkole Zarządzania, Marketingu i Języków Obcych w Katowicach. Trenerka warsztatów równościowych dla bezrobotnych kobiet na Śląsku. Animatorka kulturalna i społeczna, twórczyni śląskiego Salonu Myśli Sfeminizowanej. Współdziałała ze śląską Pełnomocniczką ds. równego statusu. Wcześniej redaktor naczelna śląskiego pisma „Exit”, publikowała teksty w „Gazecie Wyborczej”, „Kulturze Popularnej”, „Archiwolcie” oraz w „Zadrze”.

JAK SIĘ ZGłOSIĆ
Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl od dnia 03 do 18 stycznia. W dniu 19 stycznia Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową.

W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– nazwę redakcji
– krótki opis dokonań zawodowych oraz informację w jaki sposób nabyta na szkoleniu wiedza zostanie przez uczestnika/uczestniczkę wykorzystana.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

W kwalifikowaniu zgłoszeń będziemy kierować się:
– kryterium regionalnym – jak najpełniejsza reprezentacja poszczególnych województw
– kryterium wielkości ośrodka, w którym funkcjonuje dana redakcja – pierwszeństwo mają małe miejscowości
– kryterium płci – jak najrówniejszy udział obu płci
– kryterium rodzaju mediów – jak najpełniejsza reprezentacja wszystkich mediów, tj. prasy, telewizji i radia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Bez kategorii