PUBLIKACJE FUNDACJI PRZESTRZENIE DIALOGU DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:


Jak mówić i pisać o dyskryminacji. Poradnik dla mediów. Autorka: Beata Maciejewska, wydany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”, Mikuszewo 2007


Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Autorzy: Dariusz Szwed, Beata Maciejewska


Edukacja Bez Wykluczenia – ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek. Autorki: Agnieszka Kaim, Agata Gugniewicz


PREZENTACJE Z WARSZTATÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ PRZESTRZENIE DIALOGU:


Prezentacja Dariusza Szweda: przykłady dobrych praktyk i skutecznych działań przy zastosowaniu nowych form komunikacji społecznej


Prezentacja Krzysztofa Ślebiody dotycząca współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym


POLECANE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO:


Zasada partnerstwa w nowych programach EFS 2007-2013


Partnerstwo w rozwoju lokalnym


Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania


Podręcznik lokalnej aktywności obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska


Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


Angażowanie partnerów biznesowych i publicznych w działania lokalne


STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015


POLECANE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI SZANS:


Niebieskoocy – podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach


Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu pracy


Antydyskryminacja na co dzień


Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli


Poradnik- Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne


Z perspektywy równości płci. Ramy koncepcyjne, metodologia i przykłady dobrych praktyk


Pakiet edukacyjny- Uczenie się międzykulturowe


Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?


Gender Index


Czas na równość w pracy


Kobiety i Mężczyźni w podejmowaniu decyzj


POLECANE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:


Podręcznik lokalnej aktywności obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska
Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju


Zielone miejsca pracy


PORADNIKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:


Przewodnik po organizacjach pozarządowych


Zbiórki publiczne


Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej


Zakończenie działalności organizacji – stowarzyszenia i fundacje


Krajowy Rejestr Sądowy a fundacje i stowarzyszenia


Kontrola, nadzór i sprawozdawczość organizacji pozarządowych


Jak zostać organizacją pożytku publicznego?


Jak założyć stowarzyszenie?


Jak założyć fundację?