Nowoczesne społeczeństwo równych szans

Równość i różnorodność – tak w największym skrócie możemy określić najważniejsze elementy otwartego, egalitarnego społeczeństwa, które chcemy współtworzyć swoimi działanianiami. Pracujemy zarówno na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn jak i na rzecz przestrzegania praw wszelkich mniejszości: etnicznych, seksualnych, itd. osób i grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnością, chorych psychicznie, ludzi biednych.

Nasze projekty:

Projekt: Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność
adresowany do liderów i liderek społecznych z całej Polski pogłębia wiedzę, poszerza kompetencje i wzmacnia umiejętności z zakresu: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans na szczeblu lokalnym oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.
Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów.
Projekt jest współfinansowany ze środków FIO.
czytaj więcej
REDAKCJA RÓWNOŚCI. Warsztaty dla mediów. REDAKCJA RÓWNOŚCI to projekt realizowany w roku 2007 ogłosznym przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans Dla Wszystkich. Redakcja Równości dostarcza ludziom mediów wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz zachęca do włączania w medialny obieg grup marginalizowanych. czytaj więcej
Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam! aktywizuje kobiety do udziału w życiu publicznym poprzez wzmocnienie ich wiedzy, kompetencji i postaw liderskich. Pomiędzy październikiem a grudniem 2006 Akademia objedzie sześć powiatów woj. pomorskiego: chojnicki, kwidzyński, kościerski, słupski, starogardzki i sztumski. czytaj więcej
Edukacja Bez Wykluczenia – ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym to projekt Fundacji Przestrzenie Dialogu realizowany przez dwie psycholożki: Agnieszkę Kaim i Agatę Gugniewicz. czytaj więcej
„POMORZE – KURS NA RÓWNOŚĆ!” to komplementarny projekt skierowany do radnych gminnych i powiatowych województwa pomorskiego (a w drugiej edycji: kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) – obejmujący swym zasięgiem wszystkie powiaty oprócz miast na prawach powiatu – który ma na celu promocję dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. czytaj więcej
Program „ACD – Akademia Ciekawszej Drogi”, to program edukacji pozaszkolnej adresowany do grupy młodzieży na progu dorosłości, a szczególnie dedykowany do młodzieży najzdolniejszej oraz najtrudniejszej, a więc – do tych młodych ludzi, dla których standardowy system edukacji szkolnej nie ma wystarczającej oferty. Program to całoroczny interdyscyplinarny kurs realizowany w formie zajęć weekendowych raz na trzy tygodnie.