Kolekcja równościowa


Rok Równych Szans dla Wszystkich Giełda tematów równościowych Kolekcja równościowa Prawo i praktyka Warsztaty Redakcji Równości Zdjęcia Redakcji Równości


[uwaga: strona jest na bieżąco rozwijana, zaglądaj tu co kilka dni]

WYBRANE INICJATYWY RÓWNOŚCIOWE ORGANIZOWANE W POLSCE W 2007 r.:

Konkrusy:

1. Konkurs dla młodzieży na plakat pt. „”Unia Europejska a walka z dyskryminacją”” Komisja Europejska w Roku Równych Szans dla Wszystkich ogłosiła konkurs na plakat o ww. tytule skierowany do młodzieży od 12 do 18 lat. Dla najlepszych – zaproszenie Komisji Europejskiej do Brukseli. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do promowania zasady równego traktowania i równych szans dla obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej. Kandydaci i kandydatki powinni utworzyć zespoły składające się z przynajmniej 4 młodych ludzi i jednej osoby dorosłej, która będzie odpowiedzialna za zespół. Plakaty należy przesłać do organizatora konkursu do 31 października 2007 (środa). Więcej informacji na stronie: www.euromlodziez.eu.

2. Konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek „”Ten Inny”” Konkurs TEN INNY ma zachęcać młodzież, dzieci, ale też dorosłych do bardziej wnikliwego, czujnego i zarazem życzliwego obserwowania świata społecznego, w szczególności spotkań między ludźmi różniącymi się rasowo, etnicznie, wyznaniowo, a także pochodzeniem społecznym, bądź wyglądem i sprawnością. Wynikiem tych obserwacji może być reportaż, wywiad, felieton, dziennik podróży, prezentacja internetowa, blog, fotografia, rysunek, plakat, grafika, krótka prezentacja audio albo video. Inicjatorami projektu są: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „”Polis”” i Grupa Wirydarz przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii działająca przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dołączyła do tej inicjatywy Fundacja Wychowawców i Młodzieży „”Prom””. Projekt wpisuje się w Kampanię Rady Europy „”All Different – All Equal”” („”Każdy inny – wszyscy równi””). Animatorką konkursu jest publicystka Halina Bortnowska. Nagrody przyznajemy co miesiąc.

3. Konkurs plastyczny pt. „”Europejski Rok Równości Szans dla Wszystkich … i dla Mnie”” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. W kokursie wzięło udział 6 (z 8) szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych z Powiatu Strzeleckiego, które łącznie zgłosiły 25 prac. Przeważającą większość prac stworzyli uczniowie ze szkół specjalnych. Finał konkursu odbył się 12 czerwca 2007 r. I miejsce zajął Andrzej Augustyniak z Zespołu Szkół Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy, II miejsce – Beata Świerc z Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem, III miejsce – Piotr Pzionka z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Spotkanie integracyjne połączono z projekcją filmu nawiązującego do tematyki równości.

4. Konkurs fotograficzny pt. „”Warszawa Różnorodna””, organizowanym w ramach Kampanii „”Każdy inny – wszyscy równi”” Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży Warszawy i okolic, w wieku 13-18 lat. Głównym motywem prac ma być Warszawa różnorodna, postrzegana przez pryzmat jej wielobarwności i zmieniającego się wielkomiejskiego charakteru. Prace powinny jednocześnie nawiązywać także do dwóch pozostałych części przesłania Kampanii – praw człowieka i uczestnictwa. W konkursie można wygrać atrakcyjne nagrody – m.in. aparaty fotograficzne. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 września b.r. Organizatorzy: Biuro Informacji Rady Europy, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Kampanie:

1. Kampania medialna „”Kobieta-Rodzina-Praca””Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Kampania prowadzona w TVP i w tygodniku „”Przyjaciółka”” i ma na celu zaprezentowanie efektywnych strategii radzenia sobie ze zjawiskami dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz aktywizację zawodową kobiet długotrwale bezrobotnych. Co piątek, o godz. 14.30 w Programie 1 TVP emitowany jest cykl „”Kobieta Zaradna””. Począwszy od 17 maja, co tydzień w tygodniku „”Przyjaciółka”” ukazują się artykuły z cyklu „”Prawo do obrony””, poświęcone sposobem, w jakie pracownik może dochodzić swoich praw w Sądzie Pracy.

2.Nowy portal o różnorodności i kampania społeczna: „”Ciebie to też dotyczy. Reaguj na dyskryminację”” Kampanii Przeciw Homofobii Na jesieni ruszy nowy portal poświęcony zagadnieniu różnorodności. Znajdą się w nim artykuły poświęcone ciekawym projektom, reportaże, wywiady z lokalnymi aktywistami, ale też materiały eksperckie i baza organizacji. Tematyka dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność i orientację seksualną dzięki portalowi znajdzie się pod wspólnym adresem. Częścią projektu będzie promocyjna kampania społeczna: „Ciebie to też dotyczy. Reaguj na dyskryminację!”

3. Kampania edukacyjno-informacyjna ,,Razem przeciw dyskryminacji” prowadzona przez Fundacja ,,Razem’’ z Wałbrzycha. Cykl działań zapobiegającym dyskryminacji i ograniczaniu jednostek i grup społecznych w dostępie do dóbr obywatelskich, objemujący zasięgiem województwo opolskie, zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Najważniejsze działania w ramach projektu to otwarcie punktów wsparcia prawno – psychologicznego w 10 miastach Polski, konferencja pt. „”Razem dla równości””, warsztaty antydyskryminacyjne, badania dotyczące zjawiska dyskryminacji w Polsce, forum internetowe. Więcej informacji na stronie: http://www.rowneszanse.eu/

Festiwale:

1.Festiwal Filowy „”Pryzmat””, 9-11 listopada, kino 'Luna’, W-wa. Festiwal Filmowy „”Pryzmat”” to coroczny przegląd filmów, którego wspólnym mianownikiem jest propagowanie tolerancji i otwartości przede wszystkim wobec mniejszości seksualnych. Program festiwalu skierowany jest nie tylko do społeczności LGBT i zapalonych kinomanów, lecz także (a może przede wszystkim) do wszystkich ludzi ciekawych tego, jak wygląda świat widziany oczami osób o orientacji nieheteroseksualnej.

Konferencje:

1. Konferencja naukowa pod hasłem „”Ja+Ty = ludzie, ale czy równi?””, 25 maja W-wa Panel naukowy poruszający problem dyskryminacji w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007, zorganizowany przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Lingua Iuris UW, Wydział Prawa i Administracji oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zaprezentowano na niej m.in. sytuację grup dyskryminowanych w Polsce na podstawie badań „”Dyskryminacja w Unii Europejskiej””.

WYBRANE INICJATYWY RÓWNOŚCIOWE ORGANIZOWANE W EUROPIE W 2007 r.:

Konkrusy:

1. Europejski Konkrus Fotograficzny Kampania informacyjna UE „Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji.” zaprasza studentów fotografii, sztuk plastycznych i projektowania ze wszystkich krajów UE do zaprezentowania swojego twórczego stanowiska w kwestii różnorodności. Studenci mają za zadanie stworzyć zdjęcie lub kolaż fotograficzny, który promuje różnorodność i przemawia do młodych ludzi. Można wygrać € 3,000 dla siebie oraz drugie tyle dla swojej szkoły. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma € 2,000, a zdobywca miejsca trzeciego € 1,000. Najlepsze zgłoszenia zostaną zaprezentowane na europejskiej wystawie objazdowej. Zwycięskie prace mają szanse pojawić się na plakatach i ulotkach we wszystkich krajach UE. Termin nadsyłania prac: 31 lipca 2007.

MATERIAłY ANTYDYSKRYMINACYJNE.:

1. Monitoring Równości Płci w Polsce to czytelny i dobrze przygotowany system stworzony w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS. Dane zawarte w systemie mogą być użyte przy podejmowaniu decyzji o interwencji w obszarze publicznym (w przypadku np. samorządowców) lub wykorzystane przy pisaniu artykułów lub własnych prac badawczych (w przypadku np. dziennikarzy lub studentów). System ma uczulić swych użytkowników na „”pola dyskryminacji”” ze względu na płeć, istniejące w polskim społeczeństwie. Kliknij TUTAJ.

2. Broszura w języku polskim pt. „”Dyskryminacja w zatrudnieniu”” prezentuje organizacje udzielające pomocy i informacji osobom dyskryminowanym w zatrudnieniu, oraz opisuje konkretne przykłady dyskryminacji. Aby pobrać broszurę kliknij TUTAJ.

3. Obszerna broszura w j. polskim pt. „”Walka z dyskryminacją w Unii Europejskiej”” przygotowana w związku z obchodami Roku Równych Szans dla Wszystkich. Skupia się m.in. na legislacji antydyskryminacyjnej oraz funduszach przeznaczonych na realizację projektów antydyskryminacyjnych. Kliknij TUTAJ.

4. Obszerna broszura w j.angielskim pt. „”The Bussiness Case for Diversity. Good Pracitcies in the Workplace”” (Biznes dla różnorodności. Dobre praktyki w miejscu pracy). omawia korzyści płynące z różnorodności w zatrudnieniu i biznesie. Bardzo ciekawą część publikacji stanowi prezentacja kilkanastu firm stusujących lub promujących różnrodność w zatrudnieniu, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych. Kliknij TUTAJ.

Leave a Comment