Pomorze: KURS NA RÓWNOŚĆ II Edycja

„”POMORZE – KURS NA RÓWNOŚĆ! II EDYCJA”” to komplementarny projekt skierowany do radnych, pracowników administracji publicznej oraz jednostek edukacyjnych z małych miejscowości województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Projekt ma na celu wzmocnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji ww. osób do wdrażania w swoich miejscowościach polityki i praktyk równościowych, promowania szacunku i tolerancji, oraz rozpowszechniania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 6 bezpłatnych szkoleń (w październiku i listopadzie 2008) oraz wydana zostanie publikacja z opisem praktyk równościowych na szczeblu lokalnym. Całość projektu zakończy się konferencją z udziałem uczestników i uczestniczek szkoleń oraz osób zajmujących się wdrażaniem równości w Polsce i Europie.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Druga edycja „”Pomorza..”” jest kontynuacją projektu o tym samym tytule, który w ubiegłym roku został przeprowadzony w woj. pomorskim w ramach oficjalnych obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie – zaprezentowany na oficjalnym zamknięciu obchodów ERRSW w Lizbonie z udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej, rządów państw UE oraz organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz równości.

Projekt obejmuje:

Cykl warsztatów szkoleniowych dotyczących wdrażania na szczeblu lokalnym polityki antydyskryminacyjnej, skierowany do radnych, pracowników administracji publicznej szczebla samorządowego oraz jednostek edukacyjnych z małych miejscowości województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie sześć dwudniowych warsztatów szkoleniowych (po trzy warsztaty w każdym województwie, tak by objęte były wszystkie powiaty, oprócz miast na prawach powiatu). W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 16 osób. Każdy warsztat trwa dwa dni: przewidzianych jest 14 godzin zajęć w każdym z warsztatów.

Terminy warsztatów:
Grudziądz: 18-19 października (sob.-niedz.)
Szczecinek: 20-21 października (pon.-wt.)
Szczecin: 8-9 listopada (sob.-niedz.)
Kołobrzeg: 10-11 listopada (pon.-wt.)
Włocławek: 22-23 listopada (sob.-niedz.)
Bydgoszcz: 24-25 listopada (pon.-wt.)

W ramach warsztatów odbywają się następujące bloki tematyczne:

  • Blok 1 – Prawo po stronie równości. W tym bloku omówione zostanie prawodawstwo, dokumenty oraz narzędzia unijne, krajowe i lokalne dotyczące prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metody jego wdrażania i wspierania. W ramach tego bloku zostaną omówione także m.in. stereotypy (np. płciowe, dotyczące osób starszych), prawa dzieci, prawa osób niepełnosprawnych etc. Blok ten daje uczestnikom podstawy teoretyczne do dalszego działania i uwrażliwia ich na sytuację grup defaworyzowanych.
  • Blok 2 – Lokalny kurs na równość. Tematem bloku będą zagadnienia dotyczące procesów decyzyjnych na szczeblu lokalnym, a w szczególności tworzenia prawa antydyskryminacyjnego. W tym bloku przeprowadzone zostaną analizy lokalnych aktów prawnych oraz warsztaty metodyczne z przygotowywania zapisów antydyskryminacyjnych.
  • Blok 3 – Jak praktykować równość? Ten blok poświęcany zostanie na wymianę doświadczeń, zasobów i umiejętności pomiędzy poszczególnymi radnymi, wymiana doświadczeń dotyczących współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i sektorem przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania dyskryminacji. W bloku tym przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe m.in. w formie symulacji.
  • Blok 4 – Kurs na wspólne działanie. W tym bloku koncentrujemy się na sposobach tworzenia i rozwijania regionalnej sieci na rzecz równości i niedyskryminacji.

Informacje praktyczne: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu. Każde szkolenie trwa dwa dni. Pierwszego dnia prowadzonych jest 7 godzin zajęć, a drugiego dnia odbywają się dwa dwuipółgodzinne bloki zajęć oraz dwugodzinna ewaluacja. Razem przewidzianych jest 14 godzin zajęć w każdym z warsztatów. Rekrutacja na warsztaty rozpocznie się 1 września.

Pakiet edukacyjny

Pakiet edukacyjny będzie zawierać następujące zagadnienia:
1) analiza wybranych aktów prawnych, dokumentów oraz narzędzi unijnych, krajowych i lokalnych dotyczących prawodawstwa równościowego i antydyskryminacyjnego oraz metod jego wdrażania i wspierania (m.in.: gender mainstreaming, budżetowanie pod kątem płci).
2) prezentacja praktycznych porad, jak uwzględniać kwestie równości i niedyskryminacji w strategiach rozwiązywania konkretnych lokalnych problemów społecznych.
3) dobre praktyki – prezentacja konkretnych przykładów działań i regulacji antydyskryminacyjnych i promujących tolerancję na poziomie lokalnym.

Konferencja „Pomorze – kurs na równość!” w grudniu 2008.
Po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń zostanie zorganizowana jednodniowa konferencja z udziałem uczestniczek i uczestników warsztatów, mediów oraz zaproszonych specjalistów i specjalistek działających na rzecz równości. Konferencja będzie sposobnością do rozpowszechnienia rezultatów cyklu szkoleniowego w środowisku lokalnym jego uczestników.

Leave a Comment