Najważniejsze projekty

Edukacja Bez Wykluczenia

Edukacja Bez Wykluczenia – ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym to projekt Fundacji Przestrzenie Dialogu realizowany przez dwie psycholożki: Agnieszkę Kaim i Agatę Gugniewicz. W ramach projektu wydany został informator dla nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek, trenerów, trenerek i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którego celem jest wzbudzenie społecznej refleksji na temat szkolnej sytuacji dzieci z rodzin nietradycyjnych: monoparentalnych, zrekonstruowanych, adopcyjnych i zastępczych, wychowanków domów dziecka oraz dzieci wychowywanych przez pary nieformalne. Informator dostarcza podstawowej wiedzy na temat rodzin nietradycyjnych i sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi problemami wynikającymi z uprzedzeń wobec nich. Informator pobierz STĄD.

Projekt wspołfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Kierunek – Rozwój Lokalny »»

Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku. Cel warsztatów to wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach, w zakresie ich umiejętności pracy we własnym środowisku, rozwoju i wzmacniania własnej organizacji, współdziałania z samorządem i aktywizowania społeczności lokalnej. Warsztaty, prowadzone przez Beatę Maciejewską, Wojciecha Kłosowskiego i Dariusza Szweda, poruszały m.in kwestie kierowania zespołem, zarządzania projektem i współpracy z mediami.


„POMORZE – KURS NA RÓWNOŚĆ!” »»

„POMORZE – KURS NA RÓWNOŚĆ!” to komplementarny projekt skierowany do radnych gminnych i powiatowych województwa pomorskiego (a w drugiej edycji: kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) – obejmujący swym zasięgiem wszystkie powiaty oprócz miast na prawach powiatu – który ma na celu promocję dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. Projekt wzmacnia wiedzę, kompetencje i motywacje radnych do wdrażania w swoich miejscowościach polityki równościowej oraz promowania szacunku i tolerancji. Edycja I (2007) realizowana była przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich – W Stronę Sprawiedliwego Społeczeństwa. Edycja II (2008) wspierana była przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Projekt obejmuje:

  • Publikacja pt. : „Pomorze – kurs na równość!”
  • Cykl warsztatów szkoleniowych dla radnych gminnych i powiatowych woj. pomorskiego dotyczący wdrażania na szczeblu lokalnym polityki antydyskryminacyjnej.
  • Konferencja „Pomorze – kurs na równość!” z udziałem uczestniczek i uczestników warsztatów
Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

REDAKCJA RÓWNOŚCI. Warsztaty dla mediów. »»

REDAKCJA RÓWNOŚCI to projekt realizowany w roku 2007 ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans Dla Wszystkich. Redakcja Równości dostarcza ludziom mediów wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz zachęca do włączania w medialny obieg grup marginalizowanych. Na Redakcję Równości składają się:

  • Cykl sześciu warsztatów przeprowadzonych w całej Polsce pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku, dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów lokalnych
  • Konferencja Równościowa: 24 września, Warszawa, Departament ds. Kobiet Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.
  • Lista mailingowa dla uczestniczek i uczestników warsztatów.
  • Pigułka równościowa to wybrane materiały z listy mailingowej publikowane w usystematyzowanej formie na stronie Fundacji Przestrzenie Dialogu.

Organizatorzy: Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta Patronat: Departamentem ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskrymiancji MPiPS Patronat medialny nad warsztatami Redakcji Równości: portal www.ngo.pl


Akademia Myśli Społecznej

Fundacja Przestrzenie Dialogu była partnerem działającej od czerwca 2006 roku Akademii Myśli Społecznej w Toruniu – wspólnej inicjatywy Teatru Wiczy, Pracowni Kultury Współczesnej, Zielonych 2004 i Fundacji Przestrzenie Dialogu. Akademia przeznaczona była dla wszystkich zainteresowanych pełniejszym zrozumieniem miejsca i czasów, w których żyjemy. W jej ramach odbywają są spotkania dotyczące różnych problemów współczesności, takich jak homofobia, nietolerancja, dyskryminacja. Podstawą spotkań są fragmenty książek socjologia i filozofa Zygmunta Baumana Dyskusje prowadzi Karol Zamojski, doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej UAM w Poznaniu.


Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – działam! »»

Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam! aktywizuje kobiety do udziału w życiu publicznym poprzez wzmocnienie ich wiedzy, kompetencji i postaw liderskich. Pomiędzy październikiem a grudniem 2006 Akademia objedzie sześć powiatów woj. pomorskiego: chojnicki, kwidzyński, kościerski, słupski, starogardzki i sztumski.

Program „Wybieram samorząd” luty-czerwiec 2006 »»

Program „Wybieram samorząd” Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Fredricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, zorganizowały jedną z największych w Polsce kampanii edukacyjnych dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych 2006 roku. W ramach kampanii przeprowadzono w połowie polskich województw seminaria szkoleniowe pt. „Wybieram samorząd”. W zajęciach udział wzięło około 150 osób z organizacji pozarządowych, uczelni i niemal wszystkich partii politycznych w Polsce. Pierwszy warsztat zorganizowano w drugiej połowie kwietnia 2006 roku w Koszalinie. Przez następne miesiące trenerzy objechali połowę Polski – Białystok, Radom, Lublin, Olsztyn, Toruń i Rzeszów – organizując seminaria szkoleniowe dla osób chcących wziąć udział w wyborach samorządowych lub z samorządem współpracować. Najważniejszym celem była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – zachęcenie początkujących działaczy politycznych i społecznych do wzięcia w swoje ręcę decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia, czyli własnej gminy. Punktem wyjścia było przekonanie, że posiadając podstawową wiedzę i umiejętności ludzie ci mogą ośmielić się, by wejść w sferę uważaną dotąd za zarezerwowaną dla innych. A tym samym zmniejszy się tak ogromna dziś przepaść pomiędzy politykami a tzw. zwykłymi ludźmi. Organizatorzy postawili sobie także za cel aktywizację w tych rejonach Polski, w których aktywność obywatelska wymaga szczególnego wsparcia, stąd wszystkie miały miejsce poza największymi aglomeracjami miejskimi, szczególnie we wschodnim rejonie Polski. Pierwsze seminarium z serii „”Wybieram samorząd”” odbyło się w Katowicach dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Boella.


Szwecja: TAK dla praw człowieka »»

Cykl seminariów przybliżający szwedzkie rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętych praw człowieka. Na cykl składają się tematy: Dzieci się nie bije, Homorodzina, Prostytucja poza prawem? i Sztuka (nie) Święta. Seminaria zorganizowano w Warszawie i Gdańsku, kwiecień-październik 2005.Projekt realizowany we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku i Ambasadą Szwecji.

Aktywni Partnerzy Samorządu »»

Projekt edukacyjny skierowany do liderów społecznych w terenie, którzy animują lub zamierzają animować dziaalność społeczną. Projek ma przekonać ich co do sensowności podjęcia aktywnego partnerstwa z samorządem lokalnym. Zanim takie partnerstwo nastąpi, w ramach projektu uczestnicy otrzymują szeroką wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu, jego zadaniach, możliwych polach współpracy i prawach obywatela do oddolnej kontroli poczynań samorządu. Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w maju 2005 r. przy wsparciu Fundacji Heinricha Bölla. Kolejne edycje w przygotowaniu.

 


Leave a Comment